​​​
Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Ấn Độ
20 Kautilya Marg, Chanakya Puri, New Delhi – 110021
Điện thoại
: +91 11 26879868 (ext.17) - Fax : + 91 11 26879856
Email : vnemb.in@gmail.com (văn phòng) or vnconsul.indelhi@yahoo.in (lãnh sự)
Website : www.vnembassy-newdelhi.mofa.gov.vn​
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​