​​​​
Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Ấn Độ
EP-7A Chandragupta Marg, Chanakya Puri, New Delhi – 110021
Điện thoại
: +91 11 26879868 - Fax : + 91 11 26879856
Email : office@vietnamembassydelhi.in (văn phòng) or consularsection@vietnamembassydelhi.in (lãnh sự)
Website : www.vnembassy-newdelhi.mofa.gov.vn​​
Facebook: http://facebook.com/VNinINDIA
X (Twitter): https://x.com/vninindia
Instagram: @vietnamembassydelhi​​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​